Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-NS300

1)    Khoá bàn phím ( Ext lock )

–    To lock ( khoá ) : Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 1 -> Tone -> đặt máy xuống .

–    To Unlock ( mở khoá ): Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> đặt máy xuống .

Extention PIN được trỏ ra trong chương trình lập trình ( 005 với lập trình bằng KX-TDA 7436

, 7633 ) ( Extention với lập trình bằng PC ) .

2)    Rước cuộc gọi :

–    Rước theo nhóm ( những Extention cùng 1 nhóm )

  • Nhấc máy -> *40 -> 01 ( 01 là nhóm User )

–    Rước trực tiếp máy nhánh ( biết máy đang đổ chuông )

  • Nhấc máy -> *41 -> Extention number (số máy nhánh)

3)    Chuyển máy ( Tranfer ) :

–    Nhấn Transfer ( Flash ) -> bấm Extention Number(số máy nhánh) -> đặt máy xuống .

–    Nhấc máy -> 9 -> bấm số cần gọi-> Nhấn Transfer(flash)->    bấm   Extention Number (số máy nhánh) -> đặt máy xuống .

4)    Thực hiện cuộc gọi :

–    Nhấc máy -> số Ext ( gọi nội bộ) .(Quay số nhanh cho Operator,chỉ cần nhấn 0)

–    Nhấc máy -> (9) -> số điện thoại cần gọi .

5)    Gọi bằng Account Code :

–    Nhấc máy -> * 47 * -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> số điện thoại.

6)    Ghi âm bản tin DISA

–    Nhấc máy nhấn *361 -> 1 -> số nơi bản tin cần ghi ( 501-564 ) ->Waiting -> đọc lời ghi âm ->

Auto dial ( Store ) .

7)    Nghe lại bản tin :

–    Nhấc máy -> nhấn *362 -> 2 -> số nơi bản tin cần nghe

8)    Reset your Extention ( xoá dịch vụ tới các số nội bộ )

–    Nhấc máy -> *790 -> Tone -> đặt máy xuống .

9)    Chuyển đổi chế độ ngày đêm .

–    Nhấc máy -> *780  ->  0 : Day .   -> Tone -> đặt máy xuống

1    : Night

2    : Lunch

3    : Break

 10)     Khóa bàn phím từ xa :

–    Mở : Nhấc máy -> *78 -> 2 -> Ext No -> đặt máy xuống .

–    Khóa : Nhấc máy -> *78 -> 3 -> Ext No -> đặt máy xuống .

11)    Tránh làm phiền :

Nhấc máy -> *71 -> 0 both call

+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

1    Outside call

+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

2    incoming call

+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

12)    Call Forward ( chuyển cuộc gọi )

–    Mở : Call Forward đến 1 máy khách

Nhấc máy -> *71 -> 0 ->2: all call    -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống

3: Busy

4: No Answer

5: Busy / No answer

–    Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống .

–    Set ( mở ) call forward to uotside call

Nhấc máy -> *71 -> 1 ->2: all call    -> Ext No -> # -> Tone -> đặt máy xuống

3: Busy

4: No answer

5: Busy / No answer

–    Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .

–    Call Forward Intercom call

Nhấc máy -> *71 -> 2: all call    -> # -> Tone -> đặt máy xuống

3: Busy

4: No answer

5: Busy / No answer

–    Cancell

Nhấc -> *71 ->Both call máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .

–    Set /call forward follow me

Nhấc máy -> Outside call    -> 7: set / 8: Cancell -> Ext No -> tone -> đặt máy xuống

Intercom call.

 13)    Conference ( Gọi hội nghị )

–    Bàn key :

  • Ðang nói nhấn Conf/Transfer -> 0/9 -> số điện thoại -> Talk -> Conf/Transfer -> 3 ->

talk. ( 3 parties )

–    Bàn SLT :

  • Ðang nói nhấn Flash/Hookswitch -> 0/9 -> số điện thoại -> Talk -> Flash/Hookswitch ->

3    -> talk ( 3 parties ) .