Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-NS300

Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-NS300. Chuyển máy, Cướp máy, Gọi đi bằng Password, đàm thoại hội nghị, ghi âm lời chào

Hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-NS300

1.   Thực hiện cuộc gọi :

* Gọi nội bộ: Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.

* Gọi ra bên ngoài: Nhấc máy 9 → Số điện thoại cần gọi

2. Gọi bằng mã: (Account Code)

* Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code) → 9 → Số điện thoại.

3. Chuyển máy

* Từ máy lễ tân: Đang đàm thoại Nhấn  TRANSFER  hoặc  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.

* Từ máy lẻ thông thường: Đang đàm thoại nhấn  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.

4. Cướp cuộc gọi (Nhấc máy thay)

* Cướp trực tiếp máy nhánh: Nhấc máy → *41 → Ext Số máy nhánh

* Cướp theo nhóm: Nhấc máy → *40 01 (trong đó 01 là số nhóm mặc định)

(Thay đổi nhóm: Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension settings -> Tại cột User Group, mặc định tất cả là 1 tức là group 01)

5. Conference: (Đàm thoại hội nghị)

* Bàn lễ tân: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số
bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói
chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng)
* Điện thoại thường: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng → FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên)

6. Khoá bàn phím: (Ext lock)

* To lock (khoá)   : Nhấc máy → Nhấn *77 → 1 → TÚT… → Đặt máy xuống.

* To Unlock (mở khoá)  :  Nhấc  máy →  Nhấn *77 → 0 →  Mã Ext  PIN → TÚT… → Đặt máy xuống .

(Extention PIN được tạo ra bằng lệnh 005  hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình

bằng PC)

7.  Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)

  Nhấc máy → *790 hoặc *7900 → TÚT… →         Đặt máy xuống

8. Tránh làm phiền: (DND– Tắt chuông)

  Nhấc máy → *71 →    0: Tất cả          → 1: Đặt / 2: Bỏ → TÚT… → Đặt máy xuống

                                1: Cuộc gọi từ bên ngoài

                                2: Cuộc gọi nội bộ

9.  Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )

Nhấc máy   → *71 →  Loại cuộc gọi (0-2) -> Mã dịch vụ (0-5)  →   số điện thoại cần chuyển   → #

Trong đó:

* Loại cuộc gọi:

0 – Cả gọi nội bộ và gọi từ ngoài vào;

1: Cuộc gọi từ ngoài trung kế bưu điện vào;

2: Chỉ cuộc gọi nội bộ

* Mã dịch vụ:

0: Hủy dịch vụ chuyển

2 : Tất cả các cuộc gọi

3 : Khi bận

4 : Không trả lời

5 : Bận / Không trả lời

Ví dụ 1: Các cuộc gọi đến máy 100 sẽ tự động chuyển sang máy 101

– Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710 2 101#

Ví dụ 2: Các cuộc gọi đến máy 100 sẽ tự động chuyển đến số di động 0915.185.389

– Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710 2 9 0915.185.389# (thêm số 9 để chiếm trung kế gọi ra ngoài)

Ví dụ 3: Hủy các dịch vụ chuyển cuộc gọi (forward)

– Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710# hoặc *7100# hoặc *710

10. Đặt thời gian không trả lời:

–  Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Đặt máy xuống.

11. Khoá bàn phím từ xa:  

  *  Mở Khoá      : Nhấc máy → *78 → 2 → Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

    *  Khoá            : Nhấc máy → *78 → 3 → Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

12. Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại Panasonic 

* Ghi âm: Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc.đoc xong ấn STORE để lưu lại.

* Nghe lại: Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .

* Xóa lời chào: *360 501