Khai báo tài khoản SIP IMS của VNPT vào tổng đài IP Grandstream, Gateway ATA

Khai báo tài khoản SIP IMS của VNPT vào điện thoại IP

1. Khai báo cho các điện thoại IP Grandstream

Khai báo tài khoản IMS VNPT vào điện thoại IP

2. Khai báo cho các thiết bị ATA của Grandstream

a. Khai báo cho frofile

– Primary SIP Server: ims.vnpt.vn

– Outbound Proxy: 113.171.225.6:5062

IMS_ATA2

b. Khai báo tài khoản

– Sip User ID: Số điện thoại người dùng

– Authenticate ID: Số điện thoại kèm đuôi @ims.vnpt.vn (ví dụ: +84432001500@ims.vnpt.vn)

– Password: Mã password của số máy

– Name: Số điện thoại người sử dụng

IMS_ATA1

3. Khai báo tài khoản IMS của VNPT vào tổng đài IP Grandstream

Khai báo Sip Account IMS của VNPT

Vào giao diện web tổng đài -> vào Pbx -> Vào Voip Trunks -> Creat new Sip Trunk và thiết lập các thông số tài khoản tương tự như sau

VNPT_IMS2VNPT_IMS1